วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเวชภัณฑ์ช่วยเหลือแก่ สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech

[su_custom_gallery source=”media: 71936,71947,71946,71945,71944,71943,71942,71941,71940,71939″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเวชภัณฑ์ช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนาม (ส่วนขยาย) สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรับมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือพระราชทาน นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และ นายอำเภอสันทราย โอกาสนี้ คุณสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังสี ผู้แทนกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น คุณนิธิพงศ์ กาญจนกูล ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน รวมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวชภัณฑ์ช่วยเหลือพระราชทานดังกล่าว บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น ได้ทูลเกล้าฯถวาย ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ประกอบด้วย
1. แอลกอฮอล์สเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 600 ลิตร
2. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 10,000 ชิ้น
3. หน้ากากอนามัย N 95 จำนวน 1,200 ชิ้น

สำหรับโรงพยาบาลสนาม (ส่วนขยาย) สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech เป็นการดำเนินการโดยความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสันทราย และอำเภอสันทราย เพื่อรองรับการรักษาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเน้นผู้สัมผัสเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มผู้พิการตามความเห็นของแพทย์ กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อทั้งครอบครัว หรือเด็กเล็กที่ต้องมีผู้ติดตามดูแล ตามความเห็นแพทย์ และกลุ่มผู้สัมผัสเชื้ออื่นๆตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ สามารถรองรับผู้ป่วย จำนวน 100 เตียง โดยมีผู้สัมผัสเชื้อมาเข้าพักรักษาตัว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร