วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คาราวานเพื่อไทยพบแม่โจ้ลุยแก้ฝุ่นเชียงใหม่ หาทางออกปรับการเกษตร สร้างรายได้เสริมจากเชื้อไฟ

31 มี.ค. 2021
11
พรรคเพื่อไทยนำโดย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ,ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ,ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย ส.ส.เชียงใหม่ ทีมเศรษฐกิจ ทีมนโยบาย ทีมโฆษกพรรค ได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ รศ.ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และตัวแทนคณบดีต่างๆ เพื่อหาทางออกแก้ปัญหา รับมือ และพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการในการป้องกันรวมถึงแก้ปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายวิชาการ ม.แม่โจ้ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิทยา และผลักดัน ม.แม่โจ้เป็นแหล่งเพาะและพัฒนาพันธุ์กัญชา ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพื่อทดแทนพืชเกษตรที่ต้องเผาหลังเก็บเกี่ยว , พัฒนาพันธุ์โคขุน เพื่อการส่งออกเนื้อวัว เพิ่มรายได้ และสนับสนุนการเลี้ยงวัวทดแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้สูงอายุ รวมถึงการใช้นวัตกรรมลดการเกิดไฟป่าและหมอกควัน อาทิ การใช้โดรนโปรยนำ้ประจุ เพื่อจับฝุ่นขนาดเล็ก และการทำแนวกันไฟสีเขียวจากโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ส่งเสริมการทำถ่านไร้ควันจากใบไม้แห้งในระดับชุมชน และจัดระบบรับซื้อใบไม้กิโลกรัมละ 2บาท เพื่อสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร
.
นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดสร้างระบบการให้สินเชื่อกับบัณฑิตเพื่อสร้างอาชีพ โดยนำเสนอโครงการขอสินเชื่อที่ตรงสายกับวิชาชีพที่จบการศึกษา , ลดความเหลื่อมลํ้า ด้วยการต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นงบประมาณที่หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการในลักษณะการลงทุนในธุรกิจต่างๆได้ด้วย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรายได้ชุมชน เป็นต้น โดยข้อเสนอทั้งหมดพรรคเพื่อไทยจะได้นำไปพัฒนาในเชิงนโยบายและผลักดันให้เกิดผลจริงต่อไป     (ข่าว : พรรคเพื่อไทย)
[su_custom_gallery source=”media: 71026,71036,71035,71034,71032,71031,71030,71029,71028,71027″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]