มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

12 มี.ค. 2021
8

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา13.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยท่าน รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทำหน้าที่ลงนามใน พิธีบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมีท่านเลิศชาย รัตนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ร่วมลงนาม มีท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ทีมรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นพยาน โดยวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัยอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้บริบทของ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ปลูกฝังเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสุดท้ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแนะนแวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยการประสานของ คุณขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ คุณศิรภัสสร กันถาด งานบริการวิชาการ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ที่ทำให้เกิดโครงการนี้

ข่าว : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ  สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่