นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรีภูมิภาคเอเชีย (9th AUCC 2021)

03 มี.ค. 2021
7

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจและ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกวิชาการเงินและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล 6 รางวัล ในการส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรีภูมิภาคเอเชีย (9th AUCC 2021) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหัวหิน
รางวัล 6 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยระดับดีมาก (Very Good Paper Awards) ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้” โดย ภานุมาศ จันทรังษี, ฉัตร ชูชื่น, ศุภณัฐ พัฒนพงษ์, เอกลักษณ์ คำแดง และ วินัย บังคมเนตร
2. รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยระดับระดับดี (Good Paper Awards) ในผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi” โดย พศิน นิลารัตน์, ฉัตร ชูชื่น, เกียร์ติศักดิ์ แก้วคำฟู, เทวะทิณณ์ กระจ่าง และ วินัย บังคมเนตร
3. รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัล เหรียญเงิน (Silver Awards) ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์และการแสดงผลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะกรณีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดย อดิศักดิ์ เวียงเดช, กฤติยา นราภัย, สรพจน์ อุ่นบุญธรรม, ณัฐดนัย เขียววาท และ ฉัตร ชูชื่น
4. รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัล เหรียญเงิน (Silver Awards) ในผลงานเรื่อง “ระบบจัดการคลังสินค้าเกษตรวันต่อวันสำหรับการขายออนไลน์ในนามร้านกาดสดเดลิเวอรี่” โดย กนิษฐา เนียมปิ่น, เยาวรัตน์ รุ่งทวีนันทพงษ์, แคทลียา วงค์ฝั้น, นนท์ ปิ่นเงิน และ อุกฤษณ์ มารังค์
5. รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัล เหรียญทองแดง (Bronze Awards) ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบแอพลิเคชั่นการวางแผนการออมเงินเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์” โดย สายสัมพันธ์ จันทวลี, อารียา นันตา, อทิตยา ชัยชนะโรจน์, ชุติมณฑน์ แสนต๊ะ, อุทัยทิพย์ กันเงิน, ศิริกุล ตุลาสมบัติ และ ฉัตร ชูชื่น
6. รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรม รางวัล เหรียญทองแดง (Bronze Awards) ในผลงานเรื่อง “การออกแบบต้นแบบแอพลิเคชั่นการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ” โดย ณัฐริดา ผาแดง, อรณิชา จุลคำ, กนกพร สุธิพันธ์, กัลยรัตน์ ติ๊บน้อย, ณิชานาฎ นาคราช, ศิริกุล ตุลาสมบัติ และ ฉัตร ชูชื่น