วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก หลังถูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัดแรกของประเทศไทย เบื้องต้นให้โรงพยาบาลนัดกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีน จากนั้นใช้ระบบ “หมอพร้อม” ติดตามอาการและนัดหมายฉีดเข็มที่ 2

 

วันนี้ (1 มีนาคม 2564) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมแถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดชียงใหม่
จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับวัคซีนโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย สำหรับวัคซีน CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ล็อตแรกได้รับแล้ว 2 แสนโด๊ส ขณะนี้ผ่านการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นการนำเข้าเพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรก และฉีดให้กับประชาชนในช่วงอายุ 18-59 ปี เขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเพื่อการควบคุมการระบาด จากนั้นจึงเป็นการฉีดเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เฉพาะกลุ่มในบางพื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้กำหนดพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จำนวน 13 จังหวัด การขนส่งมีองค์การเภสัชกรรมร่วมกับบริษัท DKSH ดำเนินการด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของซิโนแวค 3,500 โดส ขณะนี้เก็บไว้ที่คลังยาในตู้แช่ยาที่ความเย็น 2-8 องศา และเตรียมสถานที่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นสถานที่ฉีด โดยได้เตรียมสถานที่ และจัดระบบไว้ 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 5 – 7 นาที โดยต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้ 1)ลงทะเบียน (ทำบัตร) 2)ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 3)คัดกรอง/ซักประวัติ, ประเมินความเสี่ยง, ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 4)รอฉีดวัคซีน 5)ฉีดวัดซีน 6)พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน Line official account “หมอพร้อม” 7)จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 8)Dash Board ประเมินผล ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที
ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์การกระจายวัคซีน เนื่องจากวัคซีนทยอยมาเป็นล็อตๆ จึงไม่สามารถฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคราวเดียวได้ โดยพิจารณาจาก กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง(อำเภอเมืองและอำเภอปริมณฑล ร้อยละ 50 , อำเภอชายแดน 5 อำเภอร้อยละ 20 , อำเภอที่เหลือ 14 อำเภอ ร้อยละ 30) และ ผู้ป่วยเรื้อรัง การกระจายวัคซีนใช้ตามเกณฑ์พื้นที่เสี่ยง ส่วนกลุ่มโรคและความเสี่ยงแต่ละกลุ่มให้ยึดตามเกณฑ์ที่คณะทำงานวิชาการกำหนด และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ โดยรอบแรก(เดือนมีนาคม) จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,750 คน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,450 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆของหน่วยงานที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 300 คน , รอบเดือนเมษายน จำนวน 32,000 โด๊ส (16,000 คน) และรอบเดือนพฤษภาคม จำนวน 48,000 โด๊ส (24,000 คน) โดยจะฉีดให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่(ด่านหน้าที่มีความเสี่ยง) ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนและแรงงาน(เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ระยะแรกโรงพยาบาลจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดผ่านไลน์หมอพร้อมต่อไป สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์โฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สสอ. และรพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง แต่หากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีน แต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาและขอลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในไลน์หมอพร้อมได้ แต่จะยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับวัคซีน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50

ข่าว : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

[su_custom_gallery source=”media: 70279,70278,70277,70276,70275,70274,70273,70272,70271,70270,70269,70266,70265,70264,70262,70260″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]