วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะ เข้าพบ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า หรือ “อว.ส่วนหน้า” โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็น อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน อาทิ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T), โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University), คลินิกเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี, การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย, และการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

ทำเนียบ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO), อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. (Chicf Development Officer : CDO), และนางสาวพุทธพร ผ่องกาย ผู้ประสานงาน อว.ประจำจังหวัดชุมพร (Provincial Coordinator : PC) โดยมีหน้าที่ประสานการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน โครงการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนจังหวัดและส่งเสริมนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำจังหวัดชุมพร

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง