มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

10 ก.พ. 2021
10

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN #10th) ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อการจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้ (Multidisciplinary for Forest Ecology Management) ที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และการจัดการ ด้านการเกษตรเพื่อการจัดการป่าไม้ ด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ เพื่อการบูรณาการหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย สู่การปฏิบัติจริง ในการจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 เรื่อง ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรเพื่อการจัดการป่าไม้ ด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษก่อนการนำเสนอผลงานวิจัย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม และอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้อง N104 อาคารเทพ พงษ์พานิช

[su_custom_gallery source=”media: 69753,69754,69755,69756,69757,69758,69759,69760,69761,69762,69763,69764,69765,69766,69767,69768,69769,69770,69771″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ