วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ร่วมสนับสนุนทางวิชาการและงานวิจัย เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา

21 ส.ค. 2019
14

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย และมี ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นางสาวสุดารัตน์ นรนิธิวรรณ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มุ่งหวังให้มีการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ ดำเนินงานตามความร่วมมือโดยยึดหลักคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา จัดฝึกอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนาบุคลากร สหกิจศึกษาและวิชาชีพ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ จัดกิจกรรมทางการศึกษาร่วมสร้างโอกาสแก่นักศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงนาม

[su_custom_gallery source=”media: 666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679″ width=”170″ height=”170″]