วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 สถาบันดังของไต้หวัน เตรียมลุยเปิดหลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 19 -23 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เดินทางไปยัง ประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่

• มหาวิทยาลัย National Ilan University เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายพิเศษเรื่อง Agro-tourism Managament on Community- Based Tourism Model (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของการท่องเที่ยวโดยชุมชน)

• มหาวิทยาลัย Fo Guang University เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และจัดทำหลักสูตรความร่วมมือในอนาคตต่อไป

• มหาวิทยาลัย Vanung เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งได้เสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิศวการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Management) และได้พบปะพูดคุยและติดตามการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP) โดยได้ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่นักศึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา อีกด้วย

• มหาวิทยาลัย National Chung Hsing เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาการจัดทำหลักสูตร Dual Degree Program ด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์ และ การจัดการของเสียเพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทน

• มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทในลักษณะ 1+1 โอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 17th International Conference on Sustainable Operation and Development (SOD2019)& 2019 Annual Meeting of the Lean Enterprise Systeams of Taiwan(L.E.S2019) ในหัวข้อ MJU- Agriculture Academy Education Management

• มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology เพื่อเข้าประชุม ความร่วมมือทางวิชาการ และเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ95 ปี ในการนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากต่างประเทศ ขึ้นกล่าวคำแสดงความยินดี

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังสภานิติบัญญัติไต้หวัน เพื่อมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่นายไช่ฉีฉาง รองประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน โดยนายไช่ฉีชาง ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

[su_custom_gallery source=”media: 5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,5857,5858,5859,5860,5861,5862,5863,5864,5865,5866,5867,5868,5869,5870,5871,5872,5873,5874,5875,5876,5877,5878,5879,5880,5881,5882,5883″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน