วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

คณะผู้แทนจาก British Embassy Bangkok เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 Mr. Mark Smithson, Deputy Director of Department for International Trade (DIT) และ Ms. Muanfan Roengwiriya, Trade Manager Agri-Tech of Department for International Trade (DIT) คณะผู้แทนจาก British Embassy Bangkok เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีท่านอธิการบดี รองศาสตรจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำเกษตรแนวตั้ง (Vertical Farming) และการทำเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้บรรยาย

On December 4th, 2020, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University together with the administrators of the university warmly welcomed representatives from British Embassy Bangkok, Mr. Mark Smithson, Deputy Director of Department for International Trade (DIT) and Ms. Muanfan Roengwiriya, Trade Manager Agri-Tech of Department for International Trade (DIT), at the Puangsaed Meeting Room, Office of the University.

On this occasion, the representatives visited the Vertical Farming and Smart Farm Learning Center with Assistant Professor Dr. Siriwat Sakhonwasee, a lecturer from the Faculty of Agricultural Production and Assistant Professor Dr. Choatpong Kanjanaphachoat, a lecturer from the Faculty of Engineering and Agro-Industry.

[su_custom_gallery source=”media: 58443,58444,58445,58446,58447,58448,58449,58450,58451,58452,58453,58454,58455,58456,58457,58458,58459,58460,58461,58462,58463,58464″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร