ว.นานาชาติ ร่วมมือบริษัท ทีเจโอ อกรีคัลเจอร์ จำกัด พัฒนาพืชกัญชง

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำข้อตกลงความมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทีเจโอ อกรีคัลเจอร์ จำกัด (TJO) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานที่ปรึกษาบริษัท TJO ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการขยายพันธุ์ การเพาะปลูก การผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชง การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเมล็ดไปทำเป็นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากลำต้น แกนและเปลือก เพื่อนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอางและประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด

 

[su_custom_gallery source=”media: 56459,56462,56463,56464,56465,56466,56469,56470,56471,56472,56473″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]