วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

17 พ.ย. 2020
10

วันที่ 17 พ.ย. 63 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 โดยมีบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 500 คน เข้าร่วม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการของการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ไปเป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการจัดระบบเมืองที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ภายใต้หลักการ 3 ด้าน ได้แก่ หลักการเชิงนโยบาย หลักการพื้นฐาน และหลักการเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมในทุกระดับ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ดำเนินการจัดสัมมนาให้ครบทั้ง 9 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองจากหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป

**********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 พฤศจิกายน 2563

[su_custom_gallery source=”media: 53520,53521,53522,53523,53524,53525,53526,53527,53528″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าว แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่าร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน
เชียงใหม่หารือเข้ม บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือ PM 2.5
หนุ่มวัย 25 ปี ชาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เขียนข้อความรักก่อนทางขึ้นจุดชมวิวกิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์ ระบุคึกคะนองรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยพาตัวพบตำรวจเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
งานโครงการหลวง 2563 สายธาร แห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 21-27 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คุมเข้ม มาตรการติดตามสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง COVID-19