วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการพืชไร่

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการพืชไร่ “ความเป็นไปได้ของไทยในการเป็นเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุ Feasibility of Thailand for Being Seed Hub” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) ห้อง PT 106 !!!ไม่มีค่าใช้จ่าย!!! จัดโดย สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873611