คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการเรียนการสอน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

24 ต.ค. 2019
10

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยอาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการเรียนการสอน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  (ภาพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา )

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สังกัด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและคำแนะนำหลักสูตร Wellness and Spa Business
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยพบปะบุคลากร เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอบรมหลักสูตรให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรพื้นบ้านและกัญชา)
ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม Co Kitchen “สำรับกินดี” ในหัวข้อ “เจาะลึก ตำรับอาหารบ้านตึก”