วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

แม่โจ้-แพร่ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดแพร่

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดแพร่ โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมธวัชชัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บันทึกข้อตกลดวามร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGSPGS จังหวัดแพร่ ระหว่าง สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแพร่, สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแพร่, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่, หอกาค้าจังหวัดแพร่, บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ สมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่, สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่, เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแพร่, เครือข่ายธุรกิจจังหวัดแพร่ (MOC Biz Club) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “หน่วยงานภาคี” หน่วยงานภาคีที่ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดแพร่ มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ยกระดับทักษะและองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการเกษตร ให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน หน่วยงานภาคีจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เพื่อร่วมกันประสานพลังและขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ ขอบเขตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดแพร่ มีดังต่อไปนี้ 1.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ และสมุนไพรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ยกระดับจากเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ 3.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดการผลิตที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งการรับรองด้วยรัฐบาล (Organic Thailand) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) ที่สามารถกระดับสู่การรับรองระดับสากลได้ในอนาคต 4.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตจากแปลงเกษตรกรสู่ตลาด เกิดการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 5.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 6.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนาทั้งห่วงโซ่คุณค่า 7.ร่วมขยายผล ให้เกิดการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเต็มพื้นที่จังหวัดแพร่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานภาคีลงนามเป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ