วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

โครงการอบรมเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

17 ต.ค. 2019
14

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. จัดฝึกอบรมเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้กับข้าราชการทุกเหล่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้รับทราบโดยทั่วกันิ  ตามกำหนดการโครงการฯ มีการอบรมเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดย วิทยากรจิตอาสา 904 วปร. การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ADE

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ผู้บริหารพบบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร