วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สถานีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเพจ Xing Accessories เป็น ” MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “

การเปลี่ยนแปลงชื่อเพจครั้งนี้เนื่องจากแฟนเพจของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดนแฮกเมื่อเดือนเมษายน 2563 ทำให้ผู้ใช้งานบนแฟนเพจมีความเข้าใจผิดของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีและมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อแฟนเพจเป็น ” MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” เพื่อการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูลข่าว สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้อย่างถูกต้อง

ภาระกิจสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย

  • เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร,ความรู้ และสาระบันเทิง
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานอื่นๆของนักศึกษา,บุคลากร,นักวิชาการ และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อผลิตและเสนอรายการที่ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา,การเกษตร,ศาสนา,ศิลปวัฒนธรรม,สุขภาพอนามัย, การกีฬา รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาตามหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์และด้านการสื่อสารหรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อเราเพิ่มเติม

FM 95.50 MHz เชียงใหม่
FM 94.00 MHz แพร่
FM 90.00 MHz ชุมพร

www.mjuradio.com