วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

voa 1 the hits (เพลงสากลส่งตรงจากอเมริกาสู่เชียงใหม่)

VOA1 is a music radio service owned by American international broadcaster Voice of America and located in Washington, D.C. It is available as a 24-hour online webcast and a syndicated program on selected stations worldwide. It is also available on the main feed of VOA radio.

VOA1 airs Top 40-formatted music, with 5-minute newscasts on the top of the hour, and airs special programming such as Jazz America.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าว แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่าร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมปรับเปลี่ยนระบบตรวจสอบสัมภาระลงทะเบียน เพื่อป้องกัน การแทรกแซงสัมภาระ ตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน