มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โครงการสันทรายโมเดล และอำเภอสันทราย ร่วมกันเปิดตัว สันทรายโมเดล “ฮอมแฮง ฮอมใจ๋ ฮอมกำกึ๊ด ฮ่วมสร้าง บ้านเกิดเมืองนอน”

30 ส.ค. 2019
21

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลการดำเนินงาน  “ฮอมแฮง ฮอมใจ๋ ฮอมกำกึ๊ด ฮ่วมสร้าง บ้านเกิดเมืองนอน”โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ นายอดุลย์. ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายเป็นประธานในพิธี สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันทราย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบรูณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพื้นที่อำเภอสันทราย (สันทรายโมเดล) โดยอาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์  และคณะทำงานได้ร่วมดำเนินโครงการกับอำเภอสันทรายตั้งแต่ปี 2561 มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาอำเภอสันทรายอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงฐานภูมิสังคมของอำเภอสันทรายให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอสันทราย และเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันทราย ต่อไป ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 1430,1463,1462,1461,1460,1459,1458,1457,1456,1455,1454,1453,1452,1451,1450,1449,1448,1447,1446,1445,1444,1443,1442,1441,1440,1439,1438,1437,1435,1434,1433,1432,1431″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER