วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ จับมือ ธ.ก.ส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ม.แม่โจ้ จับมือ ธ.ก.ส. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแก่ทั้งบุคลากรของ ม.แม่โจ้ จับมือ ธ.ก.ส. ตลอดจนเกษตรกรลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมจัดทําหน่วย การเรียน (Module) สําหรับเป็นเครื่องมือการจัดการเรียน การสอน รองรับนโยบายการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้านระบบคลังเครดิต (Credit bank) ต่อยอดสู่การยกระดับภาคเกษตรของประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ “ความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานตลอดจนนักศึกษาและเกษตรกรลูกค้าให้ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเบญจมาศ แม่โจ้กอล์ฟคลับ & รีสอร์ท อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ธ.ก.ส. จะร่วมดําเนินโครงการงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งสนับสนุนบุคลากรในด้านวิชาการและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของ ธ.ก.ส. เกษตรกรลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมและการเรียน การสอนในลักษณะการจัดแบบหน่วยการเรียน (Module) เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้ความรู้แก่บุคลากรของธนาคารจะทำให้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดสู่การยกระดับภาคเกษตรของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะร่วมให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยทางด้านการเกษตร และเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การดําเนินงานของ ธ.ก.ส. อีกทั้งให้การสนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

วิชาการและเทคโนโลยี และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การทํางานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรและเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงการร่วมกันจัดทําหน่วยการเรียน (Module) กับมหาวิทยาลัย สําหรับเป็นเครื่องมือการจัดการเรียน การสอน เพื่อการรองรับนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านระบบคลังเครดิต (Credit bank) และการเทียบโอนประสบการณ์/หลักสูตร Non-degree ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการฝึกอบรมและการเรียนการสอน ในลักษณะการจัดแบบหน่วยการเรียน (Module) เพื่อเกิดการพัฒนาตนเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน