แม่โจ้-แพร่ฯ คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก และทีมงานวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ดำเนินโครงการ “การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดแพร่” เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักของผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้สักและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงจัดการประชุม “คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่” ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้สักในจังหวัดแพร่ และเผยแพร่แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมปาฐกถาดังกล่าว โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งประเด็นในการเสวนานั้นจะชี้ให้เห็นถึงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Supply chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งการแก้ไขหรือเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ได้แก่ การใช้ไม้ที่ผ่านการอบซึ่งจะลดปัญหาในการหดตัวของไม้ การอัดน้ำยาไม้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการหน่วงไฟ การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักให้ทันสมัยตอบโจทย์ยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ การนำเทคนิคการประกอบชิ้นงานแบบถอดประกอบได้เข้ามาใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปไม้สักให้มีการใช้ไม้สักอย่างมีคุณค่าและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของการจัดการโซ่อุปทานปลายน้ำ (ผู้บริโภค) ในการสร้างโอกาสทางการตลาดทำให้เกิดการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับจังหวัดและภาคเหนือเพิ่มขึ้น

[su_custom_gallery source=”media: 13945,13944,13943,13942,13941,13940,13939,13938,13937,13936,13935,13934,13933,13932,13931,13929,13928,13927,13926,13925,13924,13923,13922,13921,13920,13919,13918,13917,13916,13915,13914,13913,13912,13911,13910,13909,13908,13907,13906″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ