วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
อาจารย์ณัฐดนัย  เขียววาท สังกัด คณะบริหารธุรกิจ

2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร  ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน

3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ
อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

4. อาจารย์ดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  คำยอด สังกัด คณะศิลปศาสตร์

5.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านบริการดีเด่น
ว่าที่ ร.ต.ดร.มาโนชญ์  ตนสิงห์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นด้านวิชาชีพดีเด่น
นางจันทร์จิรา  วันชนะ สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร