วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

แม่โจ้-ชุมพร ร่วมเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” บริเวณหอนาฬิกาละแม

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” บริเวณป้อมตำรวจละแมและหอนาฬิกาละแม เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนที่สนใจ ที่อยู่ในพื้นที่ละแม และใกล้เคียง ทั้งนี้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ผู้บริหารพบบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร