วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์เพื่อรองรับเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart city) จังหวัดแพร่ (พ.ศ.2561-2565)

22 ส.ค. 2019
11

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายลุ่มน้ำยม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์เพื่อรองรับเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart city) จังหวัดแพร่ (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ และมีการชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ และกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยมี อาจารย์ปณิธี บุญสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ นำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนา “เขตเกษตรสุขภาพ” ภายใต้แผนพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยอินทรีย์ เพื่อรองรับเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart City) จังหวัดแพร่ ประมวลสรุปกรอบแนวคิด ประกาศวาระ “เขตเกษตรสุขภาพจังหวัดแพร่” และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจังหวัดแพร่กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MOU) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในจังหวัดแพร่โดยให้มีการนำองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และการใช้ทรัพยากรทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับจังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชนทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีกรอบและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาจังหวัดแพร่ สนับสนุนการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ในการพัฒนาบุคลากร สังคม การศึกษา ตลอดจนการนำความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัดภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้โควตาแก่ส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย และสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในจังหวัดแพร่

[su_custom_gallery source=”media: 1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER