วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้