ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมในปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ปีที่ 7”  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์  2563  ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวอรชร  วงษ์ศิริ หัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้  จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 7  เป็นการแสดงพลังความร่วมมือของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  ในการตอบแทนสังคม ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อจัดหาโลหิตมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำโลหิตไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์กับสาธารณะชนเป็นอย่างยิ่ง”

 

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  11 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาน เชียงใหม่ จะนำนักศึกษามาร่วมบริจาคด้วย

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานกองทุนเพื่อการศึกษา  กองพัฒนานักศึกศึกษา   โทรศัพท์ 0 5387 3188-9  ในวันและเวลาทำการ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER