00

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงานคณะ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

สำนัก

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

สำนักหอสมุด

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

หน่วยงานวิสาหกิจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
(สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ)

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

หน่วยงานอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หอพักนักศึกษา